RODZAJE TURYSTYKI

Wyróżnia się wiele form i rodzajów turystyki. Wszystko zależy od tego, jakie przyjmiemy kryterium jej podziału. I tak na przykład ze względu na ilości odwiedzanych miejscowości mamy turystykę wędrowna i pobytową.
Turystyka pobytowa jest wtedy, gry turyści wyjeżdżają ze swojego miejsca zamieszkania do jednej miejscowości, i tam realizują swoje cele wyjazdu. Są to  kolonie, biwaki, wyjazdy sanatoryjne, wczasy pobytowe.
Turystyka wędrowna to taka, kiedy odwiedza się kilka różnych miejscowości; przemieszcza się z jednego miejsca w drugie. Zalicza się do niej wycieczki, pielgrzymki, trekingi, obozy wędrowne.
Ze względu na powszechności uczestnictwa wyróżniamy turystykę masową, czyli nie wymagającą od jej uczestników specjalnego przygotowania i dostępną dla wszystkich, oraz turystykę kwalifikowaną, w której wymagane jest odpowiednie przygotowanie, specjalny sprzęt, wiedza, a niekiedy nawet określone uprawnienia. Przykładami takiej turystyki jest, np. turystyka górska, kolarska, żeglarska.
Ze względu na formę organizacji turystykę dzielimy na zorganizowaną – kiedy turysta ma zapewnione wszystkie podstawowe usługi przez organizatorów turystyki, i niezorganizowaną – turysta sam organizuje sobie wyjazd i załatwia wszelkie formalności z nim związane.
Ważnym kryterium podziału turystyki jest cel wyjazdu. Biorąc pod uwagę fakt, że cele mogą być tak różne jak nasze potrzeby, ciężko jest wymienić wszystkie jej rodzaje. Jednak te najważniejsze i najbardziej powszechne to: turystyka wypoczynkowa, krajoznawcza, kulturowa, zdrowotna, religijna, sportowa, biznesowa.
Turystykę można podzielić również ze względu na czas jej trwania. Mówimy wtedy o turystyce długoterminowej, gdzie wyjazd trwa dłużej niż 3 noclegi, oraz krótkoterminowej – od 3 noclegów, w której możemy jeszcze wyodrębnić turystykę beznoclegową (wyjazd i powrót są w tym samym dniu) i weekendową (od piątku po południa do niedzieli, najczęściej w obrębie 100km od miejsca stałego pobytu).
Wybierając za kryterium podziału środek transportu wyróżniamy turystykę pieszą, rowerową, samochodową, autokarową, morską, żeglarską, kolejową, samolotową, itp.
Ponadto możemy dzielić turystykę ze względu na liczbę uczestników, wiek uczestników, porę roku, region wyjazdu a także na sposób jej finansowania